Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Σύγκριση βάσεων Κοινωνικών Κριτηρίων, Τρίτεκνων και Πολύτεκνων

Αναδημοσιεύουμε την μελέτη του Υπευθύνου ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ Λαμίας, Δημήτρη Καλοδήμου, που αφορά στη σύγκριση των βάσεων Κοινωνικών κριτηρίων, Τρίτεκνων και Πολύτεκνων του έτους 2012.
πατήστε εδώ στη στήλη ΔΙΑΦ υπολογίζεται η διαφορά: Βάση Κοιν. Κριτήρια -Βάση Τρίτεκων) από την μελέτη των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι:
1) σε ποσοστό πάνω από 70% οι βάσεις στη Κατηγορία Κοινωνικών Κριτηρίων ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη των Τρίτεκνων.2) Σχεδόν σε όλες τις σχολές οι βάσεις στη Κατηγορία Κοινωνικών Κριτηρίων ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη των Πολύτεκνων.
Τα παραπάνω ποσοστά είναι για το 2012 και ΔΕΝ είναι σίγουρο ότι η εικόνα το 2013 θα είναι η ίδια. Ένας σημαντικός παράγοντας που διαμορφώνει τις βάσεις στις ειδικές κατηγορίες είναι ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε κατηγορία για την ίδια σχολή. Ο αριθμός αυτός καθορίζεται από την συγκυρία της κάθε χρονιάς. Έτσι μπορεί να συμβεί την μια χρονιά η βάση μιας σχολής για τους τρίτεκνους να είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη στα Κοινωνικά Κριτήρια και μια άλλη χρονιά να συμβεί το αντίστροφο.
Μπορείτε να δείτε τις θέσεις για τις ειδικές κατηγορίες εδώ

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Αίτηση Α21 και οδηγίες συμπλήρωσης για το επίδομα τέκνων 2013

Το έντυπο Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα), είτε και του ειδικού επιδόματος (οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα).
Αιτών / δικαιούχος των επιδομάτων είναι ο υπόχρεος σε υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει:
 • Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου στην Ελλάδα όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
 • Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.
 • Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα.
 • Την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί (σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση ορισμένων πεδίων/ερωτήσεων:
 • Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» συμπληρώνονται, επιλέγοντας από την λίστα το ακριβές όνομα της χώρας π.χ. Γαλλία
 • Τα πεδία που αφορούν στα στοιχεία του δημοτολογίου («Νομός» δημότη, «Δήμος» δημότη και «Αριθμ.οικογ.μερίδας») συμπληρώνονται μόνο για τα μέλη της οικογένειας που είναι εγγεγραμμένα σε δημοτολόγιο Δήμου στην Ελλάδα.
 • Το πεδίο «Σπουδαστής/Φοιτητής» συμπληρώνεται για τέκνο άνω των 18 και κάτω των 19 ή 24 ετών, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Το πεδίο «Ποσοστό αναπηρίας» δε συμπληρώνεται, εάν το τέκνο δεν είναι ανάπηρο
  • Τα πεδία «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» συμπληρώνονται όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο είναι από προηγούμενο γάμο ή αναγνωρισθέν.
  • Η ερώτηση 4. «Διαμένετε μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;», απαντάται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες.
  • Ο αριθμός IBAN λογαριασμού Τραπέζης συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες.

Συμπλήρωση του πίνακα με τα δικαιολογητικά (βλ. «ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»):

Ο αιτών επιλέγει υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύονται όσα έχει δηλώσει προηγουμένως στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν του ζητηθούν.
Ειδικότερα:
α) Η μόνιμη και συνεχής διαμονή του αιτούντα/δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012) αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί έντυπο Ε1, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά Α.2 - Α.10, για την απόδειξη της διαμονής του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.
Το δικαιολογητικό Α.11 («Άλλο δικαιολογητικό...») συμπληρώνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν ο αιτών δεν διαθέτει κανένα από τα δικαιολογητικά Α2 έως Α10).


β) Τα δικαιολογητικά Β.1 και Β.2 του πίνακα Β αφορούν οικογένειες ομογενών και αλλοδαπών και συνεπώς δεν απαιτείται η συμπλήρωσή τους από αιτούντες που είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο στην Ελλάδα, καθώς για αυτούς η αναζήτηση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
γ) Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του πίνακα Β καθώς και τα δικαιολογητικά του πίνακα Γ συμπληρώνονται κατά περίπτωση.
 

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(συμπληρώνονται 1 ή περισσότερα δικαιολογητικά έτσι ώστε συνολικά να αποδεικνύεται η δεκαετής διαμονή του αιτούντα στην Ελλάδα)

1.
Έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή Εκκαθαριστικά σημειώματα
2.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
3.
Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελεύθ.επαγγέλματος από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4.
Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας
5.
Μισθωτήριο συμβόλαιο
6.
Βεβαίωση φοίτησης τέκνου στο σχολείο
7.
Έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων του
8.
Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας, ως προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου γονέα
9.
Βεβαίωση φοίτησής του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο
10.
Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του
11.
Άλλο δικαιολογητικό : ......................................................................................
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ
1.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για ομογενείς, καθώς και για αλλοδαπούς, όταν εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι)
2.
Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων (για αλλοδαπούς, όταν είναι αδύνατη η έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι)
3.
Βεβαίωση φοίτησης / Πιστοπ.σπουδών
4.
Ιατρική γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ (για ανάπηρο τέκνο)
5.
Δικαστική απόφαση επιμέλειας και διατροφής τέκνων
6.
Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας ανήλικων τέκνων
Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
1.
Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.
2.
Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς σε ισχύ
3.
Άδεια διαμονής σε ισχύ, για πολίτη χώρας του ΕΟΧ**, Ελβετό πολίτη και πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της ΕΕ)
4.
Ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και άδεια παραμονής αλλοδαπού
5.
Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας
Για να κάνετε την αίτηση Α21 για το επίδομα τεκνών 2013 κάντε κλικ εδώ

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Aντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή η πολιτική της Κυβέρνησης

Το Προεδρείο της ΑΣΠΕ, προ της καταρτίσεως του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τους «Ενήμερους Δανειολήπτες», είχε ζητήσει συνάντηση, με τον κ. Χατζηδάκη, προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις του για τις πολύτεκνες οικογένειες, που ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας.
Δυστυχώς όμως ενημερωθήκαμε από τις εφημερίδες ότι η διαβούλευση ολοκληρώθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, ερήμην της ΑΣΠΕ που εκπροσωπεί συνολικά 185 χιλιάδες και πλέον πολύτεκνες οικογένειες.

Με το κατατεθέν Νομοσχέδιο αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά η αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική της Κυβέρνησης, αφού αγνοεί προκλητικά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που ορίζει:
«Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος», καθώς και την παρ. 5 του ιδίου άρθρου με βάση την οποία «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Δημογραφικής Πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

Περαιτέρω παραβιάζοντας και την παρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος που ορίζει πως:
«Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους», εξομοιώνει τους πολυτέκνους με τους αγάμους και ειδικότερα προβλέπει τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου.
α) Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας έως 150.000 ευρώ για τον άγαμο, 200.000 ευρώ για τον τρίτεκνο και καμία μέριμνα για τον πολύτεκνο όσα παιδιά και αν αυτός έχει.

β) Αντικειμενική αξία συνολικής ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο έως 150.000 ευρώ, 200.000 ευρώ για τον τρίτεκνο και 300.000 ευρώ για τον πολύτεκνο όσα παιδιά και αν αυτός έχει.

γ) Σύνολο καταθέσεων και κινητών αξιών για τον άγαμο έως 10.000 ευρώ, για τον τρίτεκνο έως 15.000 ευρώ και για τον πολύτεκνο 15.000 ευρώ ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών.

δ) Συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου 150.000 ευρώ για τον άγαμο και το ίδιο για τον πολύτεκνο.

ε) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 15.000 για τον άγαμο, μέχρι 25.000 ευρώ για τον έγγαμο χωρίς παιδιά και μέχρι 30.000 ευρώ για τον πολύτεκνο με τρία (3) τουλάχιστον προστατευόμενα παιδιά.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
αυτή τη συνεχιζόμενη αντιπολυτεκνική τακτική της Κυβερνήσεως η οποία, με τις ρυθμίσεις που κάνει, προσπαθεί να εμφανίζεται ότι δήθεν λαμβάνει μέριμνα για τους πολυτέκνους, ενώ στην ουσία τους αποκλείει με τις σωρευτικές παραπάνω προϋποθέσεις που θεσπίζει.
Από το γραφείο τύπου της ΑΣΠΕ